TRƯỜNG HỢP

  • Nhãn hiệu của chúng tôi
  • Tên hóa học
  • Số CAS
  • Hướng dẫn tham khảo chéo
  • MXC-DETDA Diethyltoluene diamine 68479-98-1 DÂN TỘC 300 Xem mô hình
  • MXC-DMTDA Dimethylthiotoluenediamine 106264-79-3 DÂN TỘC 100 Xem mô hình