Dược phẩm trung gian

  • Nhãn hiệu của chúng tôi
  • Tên hóa học
  • Số CAS
  • Hướng dẫn tham khảo chéo
  • EHATA ETHYL (Z) -2 (2-AMINOTHIAZOLE-4-YL) ACETATE HYDROXYIMINO 64485-82-1 - Xem mô hình
  • TTZ Mercapto-2-Methyl-5-oxo-6- Hydroxy-1,2,4-Triazine 58909-39-0 - Xem mô hình
  • TAEM S-2-Benzothiazolyl (Z) -2- (2-aminothiazol-4-yl) -2- (1-t-butoxycarbonyl-1-methyl) ethoxyiminothioacetate 158183-05-2 - Xem mô hình